Matinum

Taking Charge of Your Health

嗨! 今日終於找數喇 就係會講「濕疹」 咁今日呢個題材大我知大家等咗好耐啦 呀... 你話要講「濕疹」, 但咁耐都未講 所以今日就真係會找數 (對現承落講「濕疹」) 今日能否一次過講晒所有有關「濕疹」嘅嘢? 其實未必 因為個題材嘅範疇好大 咁同埋要由多個角度去講 其實都要多啲時間 咁就, 如果今日講唔晒唔緊要 因為可以分期咁拆開去講 咁我哋會用西醫嘅角度 中醫嘅角度 然後我哋會用情緒嘅關連 另外係能量層面 至於靈性嘅角度會唔會喺度講 會透露少少, 但唔會太多 因為始終都唔希望有宗教人士受到冒犯…